Skärgårdsuppropet fick 2012 år Kaprifolpris av Naturskyddsföreingen i Gbg

2012-03-18

Naturskyddsföreningen i Göteborg belönar Skärgårdsuppropet med årets Kaprifolpris

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götaland har gett Försvaret rätt till kraftigt utökad övningsverksamhet i Göteborgs södra skärgård. Omfattningen får ökas från dagens cirka 20 dagar per år till 115 dagar och 70 nätter per år. Tillståndet om fattar drygt 1,3 miljoner skott per år och kraftigt ökade utsläpp av bly, koppar och antimon. Bullerstörningarna kommer att bli ansenliga. Tillståndet ger även rätt till internationella övningar och övningar inför internationella uppdrag utan restriktioner med avseende på antal skott, utsläpp och buller.

Göteborgs södra skärgård tillhör Sveriges mest tätbefolkade skärgårdsområden och omfattar bland annat fågelskyddsområden, naturreservat och gränsar direkt till ett Natura 2000-område.

Ärendet har överklagats i Mark & Miljödomstolen och bereds för närvarande av Miljödepartementet inför beslut av regeringen.

Naturskyddsföreningen i Göteborg har tilldelat Skärgårdsuppropet 2012 års Kaprifolpris. Priset överlämnades av Naturskyddsföreningen i Göteborgs ordförande Helena Norin vid föreningens årsmöte, den 17e mars, med följande motivering:

”Skärgårdsuppropet tilldelas 2012 års Kaprifolpris för deras idoga kämpande mot Försvarsmaktens ansökan om tillstånd för utökad militär verksamhet i Göteborgs Södra Skärgård.
Skärgårdsuppropet värnar en bredd av värden såsom djurliv, friluftsliv, skärgårdsmiljö, turism, boendemiljö såväl som de demokratiska värden som är av stor vikt i en tillståndsprocess som denna.
Skärgårdsuppropet har visat ett aldrig sinande engagemang och har med gemensamma krafter drivit överklagandet mot tillståndsansökan. Än är inte sista ordet sagt.”

Skärgårdsuppropet är mycket tacksamt för utmärkelsen och den uppmuntran den ger för vårt arbete.
För mer information om Skärgårdsuppropet, välkommen till vår hemsida www.skargardsuppropet.se
Skärgårdsuppropet

Klas Ålander / klasalander@gmail.com / tel 070 577 24 99

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

NEJ TILL UTÖKAD MILITÄR VERKSAMHET I GÖTEBORGS SÖDRA SKÄRGÅRD!

Försvarsmakten har ansökt om att utöka sin militära övningsverksamhet i Göteborgs södra skärgård. Tillstånd beviljades av länsstyrelsen i december 2010.

Tillståndet medger en ökning av övningsverksamheten från dagens ca 20 dagar per år till 115 dagar. Antalet skott får öka från 100.000 till 1,3 miljoner. En handgranatbana ska anläggas på Känsö, och Försvarsmakten får varje år bland annat släppa ut två ton bly, ett ton koppar, samt ämnen som zink och antimon. Den miljökonsekvensbeskrivning som gjorts är mycket bristfällig.

Tillståndet omfattar också stora internationella övningar där NATO och andra utländska krigsmakter ska få öva i skärgården. Försvarsmakten kan då få dispens från tillståndets begränsningar av sin egen tillsynsmyndighet Generalläkaren.

I början av 2011 bildades Skärgårdsuppropet.

Vi motsätter oss Försvarsmaktens planer av följande skäl:

  • Militärövningarna mångdubblas och utökas till att även gälla internationella krigsövningar
  • Påverkan på skärgårdsmiljön och djurlivet är ej utredd
  • Utökningen får konsekvenser för friluftsliv, turism och boendemiljö
  • Tillståndets beslutsprocess har varit odemokratisk

Skriv på vår protestlista!

Skärgårdsuppropet har initierats av engagerade och bekymrade medborgare boende i skärgården och i Göteborg. Det är en plattform för att samla protesterna mot Försvarsmaktens planer. Skärgårdsuppropet är partipolitiskt obundna. Alla som stödjer uppropets plattform är välkomna att delta.


Hjälp Skärgårdsuppropet ekonomiskt
Pengar behövs för vårt fortsatta opinionsarbete. Mycket står på spel om vi inte lyckas. Alla engagerade i Skärgårdsuppropet arbetar naturligtvis ideellt. Tack för ditt bidrag! PG 962955-1 (Tillhör Skärgårdsrådet). Skriv att det gäller Skärgårdsuppropet.


Galterö

Galterö

Publicerat i Okategoriserade | 1 kommentar